RE/MAX   
 
 

Algemene voorwaarden

Algemene Consumentenvoorwaarden 

RE/MAX Totaal Makelaars


's Werelds grootste makelaar 

Rotterdams beste makelaar


Artikel 1 | Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en een RE/MAX makelaar gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende zaken.


2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De makelaar en de consument zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


3. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.


4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


5. Indien de makelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze niet van toepassing zijn, of dat de makelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2 | Definities en begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De consument: opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. De makelaar: de RE/MAX makelaar.
3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: de bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur enz. van onroerende zaken, de taxatie van onroerende zaken, het beheer van onroerende zaken, het verrichten van deeldiensten en de overige door de makelaar te verrichten diensten.
4. Honorarium: de prijs voor de dienstverlening door de makelaar, waaronder de courtage.
5. Courtage: het honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken; onder onroerende zaken wordt ook verstaan: rechten op onroerende zaken, verstaan zoals erfpacht en opstal.


Artikel 3 | Algemeen en persoonlijk aanbod en totstandkoming opdracht
1. Het algemene aanbod van de makelaar aan de consument bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening aan de consument. Het algemene aanbod bevat tevens het honorarium voor de dienstverlening en de overige condities waaronder de dienstverlening wordt verricht.
2. Na kennisneming door de consument van het algemene aanbod, biedt de makelaar de consument gelegenheid daarover in onderhandeling te treden om tot een persoonlijk aanbod te komen. De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het algemeen/persoonlijk aanbod door de consument.
3. De makelaar draagt er zorg voor dat het uiteindelijke persoonlijke aanbod schriftelijk in een overeenkomst wordt vastgelegd. Het aanbod gaat vergezeld van deze algemene voorwaarden.
4. Bij ontbreken van een door consument ondertekende schriftelijke opdracht heeft de makelaar geen recht op betaling van honorarium / onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht alsnog bewijst.


Artikel 4 | Contractsduur
De overeenkomst tussen de makelaar en de consument geldt voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5 | Einde van de opdracht
1. De opdracht eindigt door:
a. vervulling van de opdracht door de makelaar (tenzij sprake is van een contract dat naar zijn aard een doorlopend karakter heeft).
b. intrekking van de opdracht door de consument.
c. teruggaaf van de opdracht door de makelaar.
d. ontbinding door één van beide partijen.
e. overlijden van de consument voordat de opdracht door de makelaar is vervuld, dan wel in de opdracht anders is overeengekomen.
2. De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling door de makelaar – de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen.
3. Bij de koop van onroerende zaken is sprake van vervulling van de opdracht door de makelaar, indien de wilsovereenstemming tussen koper en verkoper blijkt uit een schriftelijke overeenkomst, die door beide partijen is ondertekend én de koper tevens geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid de beëindiging hiervan in te roepen tijdens de hem volgens de wet toekomende bedenktijd. Dit doet niet af aan zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de consument bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of verplichting tot uitvoering krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan (nog) afhankelijk.

4. Een consument kan zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, de opdracht intrekken. Het intrekken van een opdracht dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. De makelaar kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als zodanig wordt in ieder geval beschouwd: overmacht dan wel een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en de consument. De teruggaaf door de makelaar
dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.
5. Een opdracht worden ontbonden wanneer aan de kant van de wederpartij (makelaar of opdrachtgever) sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. De buitengerechtelijke
verklaring tot ontbinding dient schriftelijk aangetekend te geschieden.
6. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop wederpartij de schriftelijke mededeling betreffende de intrekking, teruggaaf, beëindiging of overlijden ontvangt of de in die mededeling genoemde
latere datum.


Artikel 6 | Verplichtingen van de makelaar
1. De makelaar voert de door hem aanvaarde opdracht naar beste inzicht en vermogen uit en met inachtneming van de belangen van de consument. De makelaar is gehouden de internationaal geldende RE/MAX Erecode na te leven.

2. Tenzij anders overeengekomen mag de makelaar de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
3. De makelaar houdt de consument regelmatig op de hoogte van de vorderingen.
4. Het is de makelaar niet toegestaan meer dan één bemiddelingsopdracht te aanvaarden ter zake één en dezelfde onroerende zaak, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beide partijen.
5. De makelaar is niet gerechtigd tot het sluiten van overeenkomsten namens de consument, tenzij deze hiertoe een schriftelijke volmacht heeft verleend.
6. De makelaar houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Identificatie bij Dienstverlening. Dit betekent onder meer dat gegevens slechts en ook zo lang mogen worden verzameld en bewaard indien / als noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht.
7. De makelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming dan wel uit onrechtmatige daad afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.


Artikel 7 | Verplichtingen van de consument
1. De. consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de makelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de makelaar worden verschaft.

2. Het is aan de consument, behoudens schriftelijke andere afspraken, niet toegestaan buiten de makelaar om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, en/of activiteiten te ontplooien, die de makelaar bij het vervullen van de bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.
3. De consument betaalt de makelaar voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken binnen de in de factuur genoemde termijn. Indien de consument dat nalaat en ook geen gevolg geeft aan een betalingsherinnering is hij in verzuim en mag de makelaar de wettelijke rente in meerdering brengen.

4. De makelaar is na verloop van de in artikel 8 lid 3 genoemde termijn van twee weken bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.
5. In geval een opdracht wordt verstrekt door méér dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

Artikel 8 | Overmacht
1. De makelaar is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de makelaar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de makelaar niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van de makelaar of van derden daaronder begrepen. De makelaar heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de makelaar zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. De makelaar kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien dit langer duurt dan twee maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover de makelaar ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de makelaar gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 9 | Courtage en betaling algemene bepalingen
1. De consument is de makelaar courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst inzake een onroerende zaak tot stand komt. Dit geldt ook indien de overeenkomst niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten, tenzij het een opdracht is van een opdrachtgeverkoper of -huurder en deze koopt of huurt uiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft. Indien binnen zestig (60) dagen na beëindiging (door opdrachtgever) van de opdracht alsnog een koopovereenkomst wordt bereikt ten aanzien van het te verkopen onroerend goed, is opdrachtgever alsnog de courtage verschuldigd. Indien na deze 60 dagen overeenstemming wordt bereikt met een koper die tijdens de lopende opdracht door de makelaar is geïntroduceerd, dan blijft het recht op courtage in stand.
2. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.

3. Kosten voor het maken van bijvoorbeeld advertenties en/of brochures kunnen ook tussentijds in rekening worden gebracht.
4. Na beëindiging van de bemiddelingsopdracht op een moment dat nog geen resultaat is bereikt, is de consument geen courtage verschuldigd indien er een overeenkomst aangaande een onroerende zaak tot stand komt, tenzij:
a. de consument heeft gehandeld in strijd met zijn verplichtingen (zie artikel 7).
b. de makelaar bewijs levert dat de totstandkoming van de onderhavige koopovereenkomst het gevolg is van dienstverlening van de makelaar aan de consument tijdens de looptijd van de opdracht.
5. Bij overeenkomsten aangaande een onroerende zaak onder opschortende voorwaarde (zoals voorbehoud van afdoende financiering) is de consument aan de makelaar alleen courtage verschuldigd indien die voorwaarde wordt vervuld waardoor de overeenkomst tussen koper en verkoper of huurder en verhuurder van die onroerende zaak definitief is geworden.

6. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door gebruikmaking door de koper van de wettelijke bedenktijd (art. 7:2 BW) wordt beëindigd, vervalt het recht op courtage inzake deze overeenkomst.
7. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het hierboven bepaalde ontstaat, heeft de makelaar recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de courtage. Bij de bepaling hiervan wordt rekening gehouden met reeds door de makelaar verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, het voordeel dat de consument daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd.
8. Indien een tot stand gekomen overeenkomst ter zake een onroerende zaak door een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij (niet zijnde de makelaar) van de consument niet tot uitvoering komt, heeft de makelaar recht op volledige courtage tenzij de niet-uitvoering het gevolg is van toerekenbaar tekortkomen(wanprestatie) van de makelaar.
9. Courtage ter zake van bemiddeling bij koop of verkoop van een onroerende zaak is opeisbaar ten tijde van de juridische levering van de onroerende zaak bij de notaris zonder dat de consument over de periode tussen de verschuldigdheid van de courtage en de opeisbaarheid daarvan rente is verschuldigd.

10. Onverminderd het bepaalde hierboven, zijn alle vorderingen wegens verschuldigd honorarium, courtage of kosten direct opeisbaar zodra de opdracht om andere redenen eindigt.
11. De makelaar stuurt de consument een behoorlijk gespecificeerde factuur.
12. Indien de consument niet binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt (zijnde in principe het moment van juridische levering), stuurt de makelaar hem een betalingsherinnering waarin de consument de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te betalen.
13. Indien de consument ook aan deze betalingsherinnering geen gevolg geeft, is hij in verzuim en is de makelaar gerechtigd de wettelijke rente in meerdering te brengen.
14. De makelaar is na verloop van de in lid 4 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument.
15. Bij een opdracht door méér dan één persoon is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.
 
E-mailen
Bellen
Map
Info